DECLARACIÓ RESPONSABLE A SIGNAR PER ACCEDIR AL V CONGRÉS DE L’ADVOCACIA CATALANA 2021

 Els dies 4 i 5 de novembre de 2021 h, se celebra el V Congrés de l’Advocacia Catalana. L’acte té lloc a l’Auditori Palau de Congressos de Girona, passeig de la Devesa núm. 35, de Girona.

Havent estat prèviament inscrit/a per assistir a aquest acte, DECLARO sota la meva responsabilitat:

  • Que he estat degudament informat/da de les mesures de seguretat sanitària per a la celebració de l’acte. 
  • Que en els últims 14 dies NO he estat identificat/da com a contacte estret d’un cas de COVID-19 confirmat o probable. 
  • Que en el moment actual NO presento cap dels símptomes habituals de la COVID-19 (febre, dificultat respiratòria o tos).

 Tanmateix, m’OBLIGO a informar immediatament el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (al telèfon 934875068 o per correu electrònic a comunicacions@cicac.cat), si en els 14 dies posteriors a l’acte m’informen que he estat identificat/da com a contacte estret d’un cas de COVID-19, em diagnostiquen la COVID-19 o en presento símptomes.

Informació sobre el tractament de dades personals

Conforme al Reglament 2016/679 general de protecció de dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), informem a la persona sol·licitant que tractarem les dades personals facilitades en els termes que s’exposen a continuació:

 Responsable: Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya, amb CIF Q5856176B, domicili al carrer Roger de Llúria, núm. 113, 3r, 08037 Barcelona i adreça electrònica comunicacions@cicac.cat.

 Delegat de protecció de dades: dpo@cicac.cat

 Finalitat: coordinar les mesures sanitàries que cal aplicar en els actes presencials i gestionar les persones assistents i poder-ne fer el seguiment en cas de necessitat sanitària.

Legitimació: les dades són necessàries per protegir l’interès vital de la persona interessada o de terceres persones en la situació de pandèmia sanitària.

 Conservació: les dades es conservaran durant el termini de 15 dies estrictament necessaris per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas el que determini la normativa d’arxivament aplicable.

 Destinataris: la persona responsable podrà comunicar les dades a les autoritats sanitàries en cas que així sigui requerida.

Drets: les persones interessades poden exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit a l’adreça del Consell o al delegat de protecció de dades dpo@cicac.cat. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.

 Reclamació: pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).